Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina 16.–18. století na východě Čech

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, polsky

Počet stran:

425

ISBN:

978-80-88226-23-9

catalog Tištěná verze

420 Kč

Rozebráno

Národní památkový ústav prezentoval v roce 2017 téma krajiny jako kulturního i přírodního dědictví. Cyklus deseti přednášek odborníků přiblížil posluchačům vybrané šlechtické rody, osobnosti a některé oblasti jejich činnosti souvisejí s proměnou krajiny. Přednášky byly konány v širší oblasti východních Čech a byly věnovány činnosti vybraných šlechtických rodů v tomto regionu, případně bylo vybrané téma prezentováno na příkladech z tohoto území. Jednotlivé tematické bloky se později staly základem struktury této publikace.

Kniha se zaměřuje na působení těch, kteří měli potenciál a možnost krajinu kultivovat, využívat a přetvářet – majitelů panství. Vybudování velkých domén dovolilo počínaje 2.polovinou 17. století šlechtě v Čechách a na Moravě uvažovat o svých statcích nejen z hlediska mocensko-politického a hospodářského, ale umožnilo také nahlížet na ně jako na předmět péče dobrého hospodáře a prostředek sebeprezentace. Tyto funkce plnilo na prvním místě panství samotné: jeho rozloha a výnosy z hospodaření, budovy a jejich areály; ve druhé rovině pak každodenní péče o krajinu svěřeného panství jako celku. Tyto málo razantní zásahy do krajiny mohou stát v očích některých badatelů mimo oblast krajinotvorby. V našem pojetí se jedná o různou míru intenzity aktivního vytváření kulturní krajiny.

Další informace a ukázky z knihy naleznete zde.

Obsah:

Předmluva (Jiří Balský)

Cesty ke krajině (Eva Chodějovská)

Krajina zvěčněná

 • Záznamy krajiny. Česká a moravská kartografie raného novověku v kontextu sebeprezentace šlechty (Eva Chodějovská)

Krajina kultivovaná: šlechtic jako pečlivý hospodář

 • Šlechtic a jeho dominium: hospodářské využití krajiny v 17. a 18. století (Jiří Hrbek)
 • Typologie a hierarchie raně novověkých šlechtických sídel (Radka Nokkala Miltová)
 • Barokní hospodářské dvory v krajině východních Čech (Jan Žižka)
 • Pohled zblízka: Významná dominia ve východních Čechách
 •    Valdštejnové a utváření kulturní krajiny na jejich panstvích ve středním Pojizeří (Jiří Hrbek)
 •    Harrachové a formování kulturní krajiny západních Krkonoš (Jan Luštinec)
 •    Morzinové a utváření kulturní krajiny ve středních Krkonoších a v Podkrkonoší (Jiří Louda, Eva Chodějovská)

Krajina utvářená: krajina jako odraz estetického a duchovního cítění barokního člověka

 • Duchovní krajina českého baroka (Markéta Holubová)
 • Česká barokní komponovaná Krajina (Eva Chodějovská)
 • Pohled zblízka: Barokní krajinotvorba ve východních Čechách
 •    Krajina barokních poutníků mezi Kuksem a Žirčí (Jindřich Kolda)
 •    Krajina šlikovských panství v době vrcholného baroka (Lucie Rychnová)

Krajina přetvářená: mikrosvět, který má řád a logiku

 • Obora jako most mezi volnou krajinou a zahradou (Markéta Šantrůčková)
 • Zahrada období baroka a její interpretace na konci 19. a počátkem 20. Století (Šárka Steinová)
 • Pohled zblízka: Obory ve východních Čechách
 •    Kolowratská obora v Černíkovicích (Jiří Balský)

Krajina na východě Čech v období baroka (Eva Chodějovská)

 • Vrchnostenská, krajská a církevní správa ve východních Čechách v raném novověku (rekonstrukční mapa)
 • Seznam vyobrazení
 • Seznam literatury, pramenů a online dostupných zdrojů
 • Seznam zkratek

Rejstříky

 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík místní

Resumé

 • English summary
 • Streszczenie

Autoři

 

 

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat